Privacyverklaring

Privacy Verklaring:

U bent bijvoorbeeld bij ons gekomen voor advies inzake uw verzekeringen of het afsluiten van een hypotheek. Wij helpen u dan ook graag en adviseren u op de best mogelijke manier. Om tot het beste advies te komen hebben wij vaak informatie van u nodig. Die informatie kan ook bestaan uit persoonsgegevens.

Olav B.V. (Hierna Olav Verzekeringen en Hypotheken), gevestigd aan Kapelstraat 36 te Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Verklaring leggen wij u uit hoe wij dat doen, welke gegevens wij verwerken, wat uw rechten zijn, hoe lang wij deze gegevens in ieder geval bewaren en waarom wij de gegevens bewaren.

Contactgegevens:

Adres: Kapelstraat 36

5591 HE te Heeze

Tel: 040-2906111

Website: http://www.olavfinancieeladvies.nl /

Functionaris gegevensbescherming:

De heer mr. Klaas Verbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van Olav Verzekeringen en Hypotheken

Hij is via het volgende e-mailadres te bereiken: klaas@olavverzekeringen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Olav Verzekeringen en Hypotheken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 • inkomensgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Olav Verzekeringen en Hypotheken verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@olavverzekeringen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • burgerservicenummer (BSN)

Het burgerservicenummer kan bijvoorbeeld benodigd zijn voor de aanvraag van een zorgverzekering.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Olav Verzekeringen en Hypotheken verwerkt uw persoonsgegevens in ieder geval voor de volgende doelen (Het gaat hier niet om een limitatieve lijst van doelen):

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om te voldoen aan een tussen u en ons afgesloten overeenkomst
 • Olav Verzekeringen en Hypotheken analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Olav Verzekeringen en Hypotheken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Noodzaak aanleveren juiste persoonsgegevens:

Wij vragen enkel de gegevens op die wij nodig hebben om u een goed advies te geven of omdat deze gegevens benodigd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Indien wij niet alle benodigde gegevens van u ontvangen, wij maar beperkt gebruik mogen maken van benodigde persoonsgegevens of wanneer wij onjuiste gegevens ontvangen, dan kan dit in ieder geval leiden tot een onvolledig advies, de onmogelijkheid om een overeenkomst uit kunnen voeren of de onmogelijkheid een advies te geven.

Wij wijzen u in dat geval op de ontbrekende gegevens en wat de gevolgen van het ontbreken van de gegevens zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Olav Verzekeringen en Hypotheken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Het kan zijn dat de wet bepaalt hoe lang wij uw gegevens moeten bewaren. Wij hanteren in dat geval de in de wet genoemde bewaartermijn.

Hoe lang wij uw gegevens exact bewaren hangt af van de werkzaamheden die u ons gevraagd heeft te verrichten.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Olav Verzekeringen en Hypotheken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@olavverzekeringen.nl

Delen van uw persoonsgegevens met derden:

Olav Verzekeringen en Hypotheken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt denken aan bijvoorbeeld de volgende derde partijen:

 • Banken en Geldverstrekkers
 • Verzekeraars
 • Makelaars
 • Taxateurs van onroerende zaken
 • Notarissen
 • Schade-expertisebedrijven of schade experts
 • Schadeherstelbedrijven

Geautomatiseerde besluitvorming
Olav Verzekeringen en Hypotheken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Olav Verzekeringen en Hypotheken) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Olav Verzekeringen en Hypotheken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Olav Verzekeringen en Hypotheken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat zijn uw rechten ?

 • Recht op inzage➔ U heeft het recht, indien u daar om vraagt, een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. Wij verstrekken dit overzicht kosteloos.
 • Recht op vergetelheid➔ Indien er geen goede reden (meer) is voor ons om uw gegevens te bewaren kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Vaak is het niet mogelijk om al uw gegevens te laten verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een wettelijk voorschrift.
 • Recht op rectificatie en aanvulling➔ U heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te passen indien u van mening bent dat deze niet juist zijn. Wij passen de gegevens in dat geval graag aan.
 • Recht op beperking van de verwerking➔In bepaalde situaties heeft u het recht ons te vragen specifieke gegevens slechts te gebruiken voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld om dat u wenst, dat wij ondanks dat wij de gegevens niet meer nodig hebben, deze gegevens bewaren. Bijvoorbeeld omdat u deze gegevens nodig heeft voor een juridische procedure waar u bij bent betrokken.
 • Recht van dataportabiliteit➔ U heeft het recht om ons te vragen uw gegevens over te dragen aan een derde partij. Denk bijvoorbeeld aan een makelaar of verzekeraar. Wij zullen bij een dergelijk verzoek deze gegevens verstrekken.
 • Recht van bezwaar➔ U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kunt u bijvoorbeeld doen omdat er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@olavverzekeringen.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek van u afkomstig is kan het voorkomen dat wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy is het bij een dergelijk verzoek toegestaan om in de kopie de volgende zaken zwart te maken of af te schermen: uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN).

Reactietermijn verzoek:

Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Heeft u vragen of een klacht:

Heeft u vragen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u extra informatie ontvangen over deze verwerking? Of bent u van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw gegevens zijn omgegaan?

Neemt u dan contact met ons op:

De heer mr. Klaas Verbeek

Tel: 040-2906111 (Bereikbaar op werkdagen vanaf 09:00 uur tot 17:30 uur)

E-mail: klaas@olavverzekeringen.nl

Reactietermijn klacht:

Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw klacht.

Klacht:

Bent u het niet eens met onze uitleg of bent u van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw gegevens omgaan?

In dat geval kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan middels de volgende weg: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl